Type activiteit

             

                Categorie 1

                 

                 Categorie 2

                

               Categorie 3

                         1

  

   Vergaderingen                  

  Repetities

   Spelen zonder €

   Vorming zonder €

 

 

  Grote zaal:                    20 €

 

  Kleine zaal:                   20 €

 

  G. Vergaderzaal:           10 €    

 

  K. Vergaderzaal:           10 €    

 

  Grote zaal:                    25 €

 

  Kleine zaal:                   20 €

 

  G. Vergaderzaal:           10 €    

 

  K. Vergaderzaal:           10 €    

 

 

  Grote zaal                   115 €

 

  Kleine zaal:                   90 €

 

  G. Vergaderzaal:          65 €    

 

  K. Vergaderzaal:          25 €    

 

                          2 

  

   Recepties                                                            

   Koffietafels

   Kleine etentjes

 

  Grote zaal:                   20 €

 

  Kleine zaal:                  20 €

 

  G. Vergaderzaal:          20 €    

 

  K. Vergaderzaal:          15 €    

 

 

  Grote zaal:                    60 €

 

  Kleine zaal:                   35 €

 

  G. Vergaderzaal:           20 €    

 

  K. Vergaderzaal:           15 €    

 

 

 

  Grote zaal:                 165 €

 

  Kleine zaal:                115 €

 

  G. Vergaderzaal:           90 €

 

  K. Vergaderzaal:        N.V.T.

 

                          3 

  

   Tentoonstellingen -

   beurzen -                                                      

   Vorming met €

 

  Grote zaal:                    60 €

 

  Kleine zaal:                   35 €

 

  G. Vergaderzaal:           20 €    

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

  

  Grote zaal:                    85 €

 

  Kleine zaal:                   60 €

 

  G. Vergaderzaal:           35 €

 

  K. Vergaderzaal:          N.V.T.

 

 

  Grote zaal:                 215 €

 

  Kleine zaal:                140 €

 

  G. Vergaderzaal:          65 €

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

                         4

  

   Spelen met €

  Wedtrijden

   Schieting

 

 

 

  Grote zaal:                   85 €

 

  Kleine zaal:                  60 € 

 

  G. Vergaderzaal:        N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

 

  Grote zaal:                   85 €

 

  Kleine zaal:                  60 €

 

  G. Vergaderzaal:          35 €

 

  K. Vergaderzaal:        N.V.T.

 

 

 

  Grote zaal:                 215 €

 

  Kleine zaal:                140 €

 

  G. Vergaderzaal:          65 €

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

                          5

  

   Quiz

  Voorstellingen

   Comedie

   Theater

  

  Grote zaal:                   90 €

 

  Kleine zaal:                 N.V.T. 

 

  G. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:          N.V.T.

 

 

  Grote zaal:                  165 €

 

  Kleine zaal:                   90 €

 

  G. Vergaderzaal:        N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

 

 

  Grote zaal:                 320 €

 

  Kleine zaal:                 170 €

 

  G. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:          N.V.T.

 

                           6

 

  Muziek - concerten,

  Fuiven - dansfeesten,

   Eetfestijnen  (1)

 

  

  Grote zaal:                 135 €

 

  Kleine zaal:                N.V.T. 

 

  G. Vergaderzaal:          N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

 

 

  Grote zaal:                  215 €

 

  Kleine zaal:                 115 €

 

  G. Vergaderzaal:        N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

 

 

 

  Grote zaal:                 420 €

 

  Kleine zaal:                 220 €

 

  G. Vergaderzaal:         N.V.T.

 

  K. Vergaderzaal:          N.V.T.

 

 

 

 

Artikel 1
Monday, March 07, 2022

Het gebouw en/of lokalen worden maar beschikbaar gesteld als de facturen van waarborg en verhuring volledig volstort zijn en er geen voorgaande facturen meer te betalen zijn. Voor de waarborg zal een aparte factuur worden opgemaakt. Deze moet integraal betaald worden binnen de 14 dagen na de bevestiging van de reservatie. Indien de activiteit plaatsvindt binnen de maand na de reservatiedatum dient de waarborg voldaan te worden bij de reservatie zelf. Het verhuurbedrag is te vereffenen ten laatste 14 dagen voor de dag van ingebruikname  waarvoor je eveneens een betalingsuitnodiging met factuur zal ontvangen.


Artikel 2
Monday, March 07, 2022

De brandverzekering en een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en contractuele aansprakelijkheid werd door VZW OCO afgesloten. De kostprijs is verrekend in de prijs van de huur der zalen.


Artikel 3
Monday, March 07, 2022

De gebruiker is aansprakelijk voor de schade aan personen, goederen of voorwerpen, voor schade aan het gebouw en/of lokalen, tenzij hij kan aantonen dat deze schade in geen geval te wijten is aan een fout of nalatigheid in het gebruik, de bewaking of het onderhoud in hoofde van de gebruiker, zijn personeel, de organisatoren of zijn genodigden. De VZW OCO eigent zich het recht toe de waarborg niet terug te betalen bij schade waarvoor de gebruiker of zijn klanten verantwoordelijk wordt gesteld.


Artikel 4
Monday, March 07, 2022

Het gebouw en/of lokalen moeten na elk gebruik zorgvuldig worden afgesloten. In geen geval mogen derden in het gebouw en/of lokalen worden toegelaten buiten de aanwezigheid van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger. De gebruiker staat na het beëindigen van de activiteit, zelf in voor het uitschakelen van de verlichting en de verwarming evenals voor het afsluiten van het lokaal, de (lokalen) en het gebouw. Bij het invullen van het reservatieformulier is de aanvrager VERPLICHT om een verantwoordelijke op te geven voor de sleutel van het gehuurde lokaal. Deze persoon voert de laatste controle uit van het lokaal en sluit het af. De sleutel wordt dan in de brievenbus van het kantoor gedeponeerd. 


Artikel 5
Monday, March 07, 2022

Het gebouw en/of lokalen mogen niet aan derden worden afgestaan noch onderverhuurd.


Artikel 6
Monday, March 07, 2022

Tenzij anders overeengekomen in het contract of in afspraak met de beheerder staat een zaal pas ter beschikking 5 minuten vóór het aanvangsuur. Maak dus duidelijke afspraken met de zaalbeheerder.


Artikel 7
Monday, March 07, 2022

Wanneer twee of meer verenigingen met een verschillende categorie samen een activiteit organiseren dan zal de verhuurder een gemiddelde prijs van huur en waarborg berekenen voor het opmaken van de facturen. (Huur, waarborg en verbruikte dranken) Uiteraard moeten zij bij reservering opgeven aan wie de facturen moeten toegezonden worden.


Artikel 8
Monday, March 07, 2022

De veiligheidsnormen opgelegd door de brandweer of de politie van de Stad Gent, moeten strikt worden nageleefd. De gebruiker is aansprakelijk voor ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het overschrijden van het maximum aantal toegelaten personen in het gebouw en/of lokalen. Het is voor elke gebruiker en zijn klanten verboden confetti en/of andere strooi-artikels te gebruiken. Kaarsen, fakkels en/of open vuur zijn zowel binnen als buiten ten strengste verboden. (en dit voor alle evenementen). Uitzondering kan na afspraak met de beheerder van vzw OCO toegestaan worden onder strikt opgelegde voorwaarden. (bv: BBQ achteraan het complex)


Artikel 9
Monday, March 07, 2022

De gebruiker mag alleen over de lokalen en/of het gebouw beschikken voor het doel dat hij uitdrukkelijk en vooraf vermeldt in de aanvraag. (Aard van de activiteit)


Artikel 10
Monday, March 07, 2022

De technische opbouw en afbraak dienen door de gebruiker zelf te worden gerealiseerd. Het is verboden zaken aan te brengen die eventuele schade kunnen berokkenen aan de infrastructuur van het gebouw. Het is verboden nagels en/of vijzen in de muren van het gebouw of podiumvloer aan te brengen. De grote zaal beschik over truss-baren die door de gebruiker mogen gebruikt worden om eigen projectoren aan te bevestigen. In GEEN geval mogen de beschikbare spots van vzw OCO verplaatst worden aan de truss-baren. Het is eveneens verboden de voedingskabel naar de spots van vzw OCO los te koppelen. Ze mogen wel gedraaid en gericht worden, mits ze na gebruik terug in de oorspronkelijke stand worden terug-geplaatst. 


Artikel 11
Monday, March 07, 2022

De gebruiker zorgt er voor dat op het einde van een evenement, alle eigen materiaal onmiddellijk uit het gebouw wordt verwijderd. 


Artikel 12
Monday, March 07, 2022

Het is verboden pamfletten, affiches e.d. op de vensters van het complex aan te brengen. Deze kunnen op aanvraag op een daarvoor voorziene plaats worden aangebracht.


Artikel 13
Monday, March 07, 2022

Op bevel van de brandweer moeten volgende richtlijnen strikt worden nageleefd:
     - Het maximum aantal deelnemers aan een manifestatie is vastgesteld als volgt:
         °   Grote polyvalente zaal + podium                     400 personen
         °   Kleine polyvalente zaal                                     100 personen
         °   Grote vergaderzaal boven                                  50 personen
         °   Kleine vergaderzaal boven                                 15 personen
    - Tijdens een activiteit moeten alle uitgangen effectief worden ontgrendeld, er mag in geen geval materiaal voor de nood- of andere
       uitgangen worden geplaatst.

Artikel 14
Monday, March 07, 2022

In het gebouw kunnen tentoonstellingen worden georganiseerd. Het is wel te verstaan dat bij het plaatsen en/of ophangen van de kunstwerken er geen beschadigingen aan het gebouw en zijn bijbehoren mogen gebeuren.


Artikel 15
Monday, March 07, 2022

Alle materiaal (stoelen – tafels – toog – geluidsinstallatie – micro’s – beamer – reuze scherm - internet aansluitingen enz.) worden GRATIS ter beschikking gesteld van de gebruiker. De geluidsboxen en  de beamer  mogen in GEEN geval verplaatst worden. De bediening van audio- en visio apparaten werd gecentraliseerd in een mediazuil op het podium. Hier kan een computer (die je zelf meebrengt) worden aangesloten via een HDMI stekker. De vzw OCO stelt een sleutel ter beschikking om deze mediazuil te kunnen gebruiken. Voor het gebruik van het grote projectiescherm moet je eveneens een sleutel aanvragen bij de beheerder.
Artikel 16
Monday, March 07, 2022

Tafels en stoelen dienen na gebruik terug op de juiste trawler te worden geplaatst. Deze moeten dan op de juiste plaats geparkeerd worden. Het niet naleven van dit reglement wordt beboet met 10€ per vastgestelde inbreuk. LET OP: Tafels en stoelen dienen netjes te worden gepoetst alvorens te stapelen. Nog een goede raad: controleer regelmatig de toiletten op netheid en voldoende toiletpapier.VZW  ONTMOETINGSCENTRUM OOSTAKKER
Pijphoekstraat 30,   9041 Oostakker.


Huishoudelijk reglement voor het receptief gebruik van de diverse zalen van
het Ontmoetingscentrum Oostakker.

Van toepassing vanaf 01/01/2023.  

Met 'de gebruiker' wordt hierna bedoeld: de voorzitter van een vereniging of de persoon die de aanvraag indiende tot huur van één of meerdere zalen.

VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE LOKALEN IN VZW OCO.
                                   Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van een zaal
                                                   in het Ontmoetingcentrum Oostakker.
Artikel 17
Monday, March 07, 2022

De gebruikers zijn verplicht alle dranken af te nemen bij de vzw OCO zelf. Ze zullen hiertoe bij de reservering overleg plegen met de verantwoordelijken van de vzw. De vzw OCO zal aan de gebruiker(s) een factuur opmaken van de verbruikte goederen. De prijslijst van de dranken is ter beschikking van de gebruiker. HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM ZELF DRANKEN MEE TE BRENGEN. Bij overtredingen op  dit artikel kan een boete van 50 tot 500 euro opgelegd worden.
Het is verboden dranken buiten de gebouwen  te nuttigen.  Er wordt enkel afgezien van deze regel indien er gebruikt gemaakt wordt van de buitenkoer en dit tot max 22u00.  (bv:  Petanque, BBQ's) De nachtrust is voor iedereen heilig.Artikel 17 b
Monday, March 07, 2022

Papierafval (van eetfestijnen, koffietafels  en uit de keuken) mag NIET gedeponeerd worden in de blauwe container. Onze afvalverwerker aanvaardt geen papier of karton met etensresten bezoedeld. Dit type afval hoort thuis in de zwarte container. Een forfaitair bedrag wordt aangerekend bij overtreding van deze regel.Artikel 18
Monday, March 07, 2022

Afval dient onmiddellijk door de gebruiker verwijderd te worden. De vzw OCO stelt hiertoe gratis afvalcontainers ter beschikking. (De sleutel van de container is aan de toegangssleutel van de zaal vastgemaakt.) Indien deze containers niet toereikend zouden zijn zal de gebruiker zelf vuilniszakken aankopen (bij de beheerder) en deze extra afvalzakken vóór de containers plaatsen.  Eventueel achtergelaten afval wordt op kosten van de gebruiker verwijderd.
De gebruikers van de vergaderzalen dienen na elk gebruik de vuilniszak toe te binden.
Artikel 19
Monday, March 07, 2022

De gebruiker staat zelf in voor de schoonmaak van de gebruikte lokalen. Hiertoe worden de nodige producten en materiaal door de vzw OCO ter beschikking gesteld, met uitzondering van vaatdoeken en handdoeken.

Artikel 20
Monday, March 07, 2022

Speciale aandachtspunten bij het afsluiten van uw activiteit.
    a. Tassen, ondertassen, lepeltjes en glazen dienen proper en droog opgeborgen te worden.
    b. De koffiekannen na gebruik uit te spoelen en terug te vullen met proper water.
    c. De gebruikte koffiefilters (12 tassen) in de vuilbak te deponeren.
    d. Het verbruik van de dranken steeds correct in te vullen. Er wordt steeds geteld door de beheerder of diens vervanger.
    e. De schakelaars van de warm water verwarmer op ‘uit’ te zetten.
    f. De frigo’s in de grote benedenzaal uit te schakelen, te ledigen en uit te kuisen. Laat ze daarna open om te verluchten.
    g. In het “drankkot” van de grote zaal: links al het leeggoed, rechts alle volle bakken en niet verbruikte flesjes. (wordt gecontroleerd)   
    h. De toiletten dienen proper achtergelaten te worden.
    i. Verwittig de beheerder bij elk defect of terkortkoming.

Artikel 21
Monday, March 07, 2022

Na elk gebruik van de grote zaal, de kleine zaal en/of de keuken moeten deze met water en de aanwezige reinigingsproducten worden gereinigd, en dit ten laatste tegen 08.00 u van de daaropvolgende dag, of zoals anders overeengekomen met de vzw OCO.
Indien de schoonmaak door de gebruiker niet of slecht werd uitgevoerd, is de vzw OCO genoodzaakt een externe firma in te huren.  Daarvoor worden volgende kosten (worden afgehouden van de waarborg) aangerekend.
Keuken: bij gebruik van de friteuse(s) zal de inrichter er over waken na het gebruik de olie af te laten in de daartoe bestemde opvangbak. Na elk gebruik van de keuken dient deze volledig gereinigd en geschuurd te worden.

Bij opmerkelijke bevuiling van de drankglazen wordt een forfaitaire prijs van € 150 aangerekend.
Indien de gebruiker minimum 5 dagen voor de activiteit aan de vzw OCO laat weten, zelf niet te wensen instaan voor de opkuis van de gehuurde lokalen, zal de vzw OCO een externe firma inhuren.

Artikel 22
Monday, March 07, 2022

Voor activiteiten die aanvangen op zondag tot en met vrijdag dient de grote polyvalente zaal ten laatste om 03.00 u verlaten en afgesloten te zijn.
Indien de activiteit start op vrijdagavond of zaterdag, of de dag voor een feestdag dient de grote polyvalente zaal de dag na de activiteit om 05.00 u verlaten en gesloten zijn.
De gebruikers zullen er zorg voor dragen dat, bij het verlaten van het gebouw, al de lichten en de verwarming  werden gedoofd en dat de beveiliging terug werd opgezet.
Alle andere zalen moeten ongeacht de dagen van gebruik, gesloten zijn om 01.00 u.Artikel 23
Monday, March 07, 2022

Bij de organisatie van fuiven zullen de inrichters (de gebruiker) tenminste 4 fuifbegeleiders (stewards) voorzien om geluids- en andere hinder (vb vandalisme, enz...) tegen te gaan en dit zowel binnen als buiten het gebouw. Bij samenwerking met een erkende onderneming die instaat voor de veiligheid,  volstaan minimum 2 security personen.
Bij de organisatie van fuiven is de gebruiker verplicht om de beschikbare herbruikbare bekers te gebruiken in plaats van wegwerpmateriaal. Bij schade aan of verdwijnen van genoemde bekers, zal de VZW een boete opleggen van € 2,00 per beker. Dit bedrag wordt verrekend op de drankenfactuur.
Een “fuifkoffer” (zie bijlage) staat ter beschikking van de inrichter(s). Deze omvat onder meer een handleiding (gelieve deze te consulteren). Bijkomende inlichtingen kunnen steeds verkregen worden op het secretariaat van OCO.


Artikel 24
Monday, March 07, 2022

De aan Sabam verschuldigde bedragen dienen betaald te worden door de organisatoren. De billijke vergoeding echter wordt betaald door de VZW. (zie ook HYPERLINK "http://www.sabam.be" www.sabam.be).Artikel 25
Monday, March 07, 2022

Het is verboden te roken in ALLE LOKALEN VAN HET ONTMOETINGSCENTRUM OOSTAKKER. De gebruiker dient dit totale rookverbod te doen respecteren en strikt te laten toepassen. Als gebruiker van het complex van vzw OCO is men verantwoordelijk voor het naleven van het rookverbod. {Art. 2 van het KB van 13/12/2005 + wijziging van 06/07/2006  (verbod op het roken in openbare plaatsen ) polyvalente zalen van de Stad Gent).Artikel 26
Monday, March 07, 2022

Leden van het Dagelijks Bestuur van de vzw OCO hebben ten allen tijde toegang tot de zalen, ook tijdens de activiteiten van de gebruiker.Artikel 27
Monday, March 07, 2022

Niet toegelaten activiteiten.
    °  Privéfeesten zoals: trouwfeesten, doopfeesten, communiefeesten, verjaardagsfeesten, enz.
    °  Partijpolitieke activiteiten onder de vorm van een congres, de voorstelling van een politiek programma of een verkiezingsprogramma                      met het oog op politieke propaganda, enz.
    ° Religieuze activiteiten, erediensten, religieus-educatieve activiteiten, enz.
                   * Deze opsomming dient als voorbeeld en kan steeds aangepast worden.
                                         PRIORITAIRE GROEPEN.     (Categoriën)
Artikel 28
Monday, March 07, 2022

A.  Door de Stad Gent erkende jeugdwerkinitiatieven en studentenverenigingen; initiatieven betoelaagd door “Alles Kan”  (cat.1)

B.  Andere Gentse verenigingen met werking/secretariaat/maatschappelijke zetel in Gent, erkend door de Stad Gent; sociaal-culturele
      verenigingen erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid en hun lokale afdelingen; scholen en onderwijsinstellingen; activiteiten     
      betoelaagd door de Stad Gent  (projectsubsidies; bv. Wijk aan Zet)
(cat. 2)

C.   Derden (particulieren; bedrijven, niet-erkende Gentse verenigingen, verenigingen van buiten Gent, politieke partijen en fracties, vakbonden,
       (de vriendenkring van…alle voorgaande)
(cat. 3)

D.   Diensten van Stad Gent  {max 10 keer per jaar
(cat. 1
Artikel 29
Monday, March 07, 2022

Verenigingen en derden kunnen bij de opdrachthouder terecht om een zaal in het polyvalente centrum “Ontmoetingscentrum Oostakker” te gebruiken.

Occasioneel gebruik.
Categorie 1 mag maximaal 15 maanden voorafgaand aan de activiteit een aanvraag indienen.
Categorie 2 mag maximaal 12 maanden voorafgaand aan de activiteit een aanvraag indienen.
Categorie 3 mag maximaal   6 maanden voorafgaand aan de activiteit een aanvraag indienen.


Repetitief gebruik.
De aanvragen voor repetitief gebruik moeten jaarlijks opnieuw gebeuren. Hierbij wordt telkens rekening gehouden met de prioriteitenregeling.
Er kunnen maximaal per zaal en per jaar 6 blokken van maximaal 1 week vastgelegd worden voor langlopende activiteiten. Elke vereniging mag naast de occasionele activiteiten maximaal 1 blok per jaar vastleggen voor een langlopende activiteit.
Alle reservaties dienen te gebeuren via de website van OCO (
HYPERLINK "http://www.oc-oostakker.be" www.oc-oostakker.be). Via de 'Reservatie' op de linkse menubalk vul je een aanvraag formulier in. Er wordt automatisch een E-mail verstuurd naar onze dienst reservatie. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een antwoord van onze beheerder. Gezien de hoge bezettingsgraad van onze zalen is het aan te raden om de reservatie zo vlug mogelijk te bestendingen. (= betalen van de waarborg) Pas dan kunnen wij een huurovereenkomst met bijgevoegde factuur opmaken. Dit laatste minstens 1maand vóór de aanvang van de opzegtermijn  volgens het type zaal. (zie ook verder ).


                                         WAARBORG.
Artikel 30
Monday, March 07, 2022

Occasioneel gebruik.
Iedere huurder betaalt een waarborg voor het gebruik van de infrastructuur. De waarborg is afhankelijk van de gebruikte lokalen en de aard van de activiteit. Deze wordt betaald onmiddellijk na bevestiging van de reservering. Is er geen betaling van de waarborg ontvangen  14 dagen na bevestiging van het contract, dan komt dit laatste onmiddellijk ter vervallen en wordt de vzw OCO ontslagen van al zijn verplichtingen gestipuleerd in het contract. De waarborg is voor elke categorie gelijk.

Polyvalente ruimte met vast podium en tapkast (360 m²), drie bergingen (40 m²) en semi-industriële keuken (20 m²)
        Niet-commercieel:                     €   75,00
        Commercieel:  (*)                      € 250,00
        Fuiven of dansfeesten:               € 500,00

Kleine polyvalente zaal (90 m²) met kitchenette en berging (15 m²)
        Niet-commercieel:                     €   50,00
        Commercieel: (*)                       € 150,00

Vergaderzaal met kitchenette (60 m²) op de verdieping
        Vergaderingen:                           €   50,00

  * commerciële activiteiten: tentoonstellingen met verkoop ter plaatse, beurzen, alle manifestaties gekoppeld aan recepties en banketten, banketten,
     als fuiven, meerdaagse congressen, cursussen met  nschrijvingsgeld voor de deelnemers hoger dan € 50 per lesdag,  oorstellingen van
     podiumkunsten (waar inkom wordt gevraagd), feesten en door het  ollege van Burgemeester en schepenen hiermee  gelijkgestelde activiteiten.

  * sociaal-culturele evenementen: tentoonstellingen zonder verkoop ter plaatse, academische zittingen, vergaderingen die geen deel uitmaken van
     meerdaagse congressen, concerten,  persconferenties, repetities, schoolproclamaties, voorstellingen van podiumkunsten (waar geen inkom wordt
     gevraagd), debatten, toespraken, cursussen, volksdans, kinderateliers, koffietafels, spel- en  portactiviteiten, kleedruimte, voordrachten, projecties
     van dia’s, film en multimedia, opname van radio, televisie en video, controle bij wandeltochten, religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten
     en door het College van Burgemeester en  chepenen hiermee gelijkgestelde activiteiten.

Repetitief gebruik.
Verenigingen die op regelmatige basis gebruik maken van de kleinere lokalen of van de grote zaal voor repetities, betalen een vaste waarborg van € 50,00.

Bij betaling van de waarborg ontvangt de gebruiker een contract van de uitvoerder. Na afloop van de activiteit, wordt de waarborg terugbetaald, op voorwaarde dat er geen schade of een andere overtreding werd vastgesteld en dat de factu(u)r(en) van de verbruikte dranken volledig vereffend werd. Bij eventuele schade en /of niet naleven van de in dit huishoudelijke reglement aangehaalde uit te voeren taken kan de vzw OCO een schadevergoeding eisen.                                         PRIJZEN.    (Geldig vanaf 01/01/2023)
Artikel 31
Monday, March 07, 2022

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de tarieven uitgedrukt in euro voor het gebruik van de diverse zalen/lokalen. Volgens de activiteit en de categorie van je vereniging kan je de prijs aflezen per zaal.Monday, March 07, 2022

Deze prijzen bevatten de kosten voor elektriciteit, water, gas en brandverzekering. De huurprijzen zijn NIET onderhevig aan
BTW aangezien de verhuurder zelf geen diensten verricht in het verhuurde goed.

Ingeval een vereniging een projectsubsidie van de stad ontvangt, verkrijgt de vereniging het statuut van betoelaagde vereniging
voor beschikbaarstellingen van zalen verbonden aan het betoelaagde project. 
                                         ANNULATIES.
Artikel 32
Monday, March 07, 2022

Bij annulatie van een gemaakte reservatie van de grote polyvalente zaal, in een periode gelegen in de laatste 2 maanden voor de datum van de activiteit (commercieel of niet-commercieel), kan een boete worden aangerekend van 125 €. Dit kan eveneens het geval zijn voor de kleine polyvalente zaal als het om een commerciële activiteit gaat.

Alle andere zalen kunnen tot 1 week voor de activiteit geannuleerd worden.
Het bedrag van deze boete(s) zal rechtstreeks worden afgehouden van de waarborg:
Monday, March 07, 2022

Bij elke annulatie van een reservering die minimum 5 maand voordien werd aangegaan zal een forfaitaire dossier kost van 20 € worden aangerekend.
                                        REPETITIE RUIMTES.
Artikel 33
Monday, March 07, 2022

De twee repetitieruimtes bevinden zich in de kelderverdieping onder het podium in de grote polyvalente zaal. Deze ruimtes worden verhuurd per
dagdeel (1 dagdeel = 4 uur) en 1 dag wordt opgedeeld in 3 dagdelen, deze zijn:


Monday, March 07, 2022

Per dagdeel wordt 10,00 € betaald. Voor de repetitieruimtes in de kelderverdieping wordt aan de gebruiker een jaarlijkse waarborg gevraagd van 100 €. Occasionele gebruikers betalen een waarborg van  50 €.

Artikel 34
Monday, March 07, 2022

DE VZW “ONTMOETINGSCENTRUM OOSTAKKER” IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN.

Artikel 35
Monday, March 07, 2022

Gelieve te noteren dat voor gebruikers van de grote en de kleine polyvalente zaal het fuifreglement steeds van toepassing is.

Artikel 36
Monday, March 07, 2022

De vzw Ontmoetingscentrum Oostakker verklaart dat de bekomen gegevens van uw vereniging of personen enkel gebruikt worden voor onderlinge communicatie. (E-mail, telefonie, facturatie). In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden medegedeeld.

Monday, March 07, 2022

Herwerkt op 08 maart       2022
Herwerkt op 01 juli            2022
Herwerkt op 01 januari     2023


door:

Het Dagelijks Bestuur van de VZW Ontmoetingscentrum Oostakker.


Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2022 : OC Oostakker vzw
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker
om