ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

1.Gegevens organisatie

-           Naam organisatie :
vzw Ontmoetingscentrum Oostakker

-           Ondernemingsnummer :
880.028.342  (sinds 28/03/2006)

-           Juridisch statuut :
VZW

-          Maatschappelijke zetel :
Pijphoekstraat  30,   9041 Oostakker

-          Telefoonnummer en eventueel emailadres :
0479 33 34 25  / 
jean-paul@oc-oostakker.be

-         Omschrijving sociale doelstelling :
De vereniging stelt zich tot doel het bevorderen van het socio-cultureel leven in de Kanaaldorpen door een optimaal beheer van het Ontmoetingscentrum Oostakker, gelegen te 9041 Oostakker, Pijphoekstraat 30, dit overeenkomstig de beheersovereenkomst die hierover met de Stad Gent werd afgesloten, alsook door een eigen actieve programmatie te voeren in voornoemd Ontmoetingscentrum.

De vereniging kan alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. De vereniging mag alle roerende en onroerende goederen in vruchtgebruik of eigemdom hebben, kopen of huren.

De vereniging kan in ondergeschikte orde handelsdaden stellen, waarvan de inkomsten aangewend worden om haar maatschappelijk doel te realiseren.


2.Gegevens vrijwilliger :

-        Omschrijving van het vrijwilligerswerk met eventuele vermelding van plaats en tijdstippen waarop het vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd :
De vrijwilliger wordt ingeschakeld in de organisatie van activiteiten in het streven naar de doelstelling van de "vzw ontmoetingscentrum Oostakket". Dit moet opgevat worden in een zeer breed spectrum van mogelijke taken. Van helper tot verantwoordelijke van het geheel of een deel van de activiteiten.
Plaats en tijdstip van een activiteit zijn steeds afhankelijk van de soort activiteit.


3.Verzekeringen :

3.1. De organisatie "vzw Ontmoetingscentrum Oostakker" heeft voor zijn leden een verzekering burgelijke aansprakelijkheid afgesloten bij "AG".
Eventuele losse medewerkers worden apart verzekerd bij "AG" en dit met een maximum van 10 dagen op jaarbasis. 

3.2. De organisatie heeft volgende facultatieve verzekeringen afgesloten :
Niet van toepassing.

4.Onkostenvergoedingen :

4.1. De organisatie betaalt geen forfaitaire onkostenvergoeding aan de vrijwilliger.
4.2. Kosten gemaakt in opdracht van de Raad van Bestuur worden wel terugbetaald. (Bv: verplaatsingskosten om materialen af te halen)

5.Geheimhoudingsplicht :

De vrijwilliger kan gegevens vernemen ten aanzien waarvan hij gehouden is tot de geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het Strafwetboek.
Art. 458 SW : Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in recht of voor een parlementaire onderzoekscommissie getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank
(om te zetten naar euro).

6.Aansprakelijkheid :

De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden en aan de organisatie berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomende lichte fout van de vrijwilliger.


Handtekening van de verantwoordelijke van de organisatie :

Namens de bestuurders van  vzw Ontmoetingscentrum Oostakker

Jean Paul Callewaert
Voorzitter vzw Ontmoetingscentrum Oostakker

Oostakker 10-01-2014
Deze pagina werd laatst gewijzigd op:
ONTMOETINGSCENTRUM
OOSTAKKER
Copyright © 2006 - 2022 : OC Oostakker vzw
Alle rechten voorbehouden.
De webmaster
Welkom op de site van:
Ontmoetingscentrum Oostakker
om